วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานสากลชั้นนำ

พันธกิจ (Mission)
    โรงพยาบาลวิภาราม มุ่งมั่น...

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
 2. ประกันคุณภาพการบริการ(Quality Assurance)ตามมาตรฐานสากล
 3. ให้บริการด้วยจิตสำนึกแห่งวิชาชีพ
 4. ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
 5. IEST standards

   

จุดเน้น
    ของโรงพยาบาล ปี 2560 พัฒนา

 • ศูนย์แม่และเด็ก
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
 • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
 • CISPR standards
   

 

คำขวัญ-ปรัชญา

" ทุกชีวิตมีคุณค่า หมั่นรักษาและดูแล "

 

นโยบายคุณภาพ

บริการดุจญาติมิตร เพื่อชีวิตมีคุณค่า พัฒนาพร้อมสรรพ ระดับ HA-ISO