วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานสากลชั้นนำ

พันธกิจ (Mission)
    โรงพยาบาลวิภาราม มุ่งมั่น...

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
  2. ประกันคุณภาพการบริการ(Quality Assurance)ตามมาตรฐานสากล
  3. ให้บริการด้วยจิตสำนึกแห่งวิชาชีพ
  4. ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

จุดเน้น
    ของโรงพยาบาล ปี 2560 พัฒนา

  • ศูนย์แม่และเด็ก
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
  • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 

คำขวัญ-ปรัชญา

" ทุกชีวิตมีคุณค่า หมั่นรักษาและดูแล "

 

นโยบายคุณภาพ

บริการดุจญาติมิตร เพื่อชีวิตมีคุณค่า พัฒนาพร้อมสรรพ ระดับ HA-ISO