ประวัติแพทย์

พญ.พุทธรักษา พุ่มเจริญ

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา :

-     แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-     กำลังศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

10.00 - 18.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5