ประวัติแพทย์

พญ.สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

วัน

เวลา

สถานที่

พฤหัสบดี

10.00 - 12.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5