ประวัติแพทย์

นพ.กฤศ ธิติรังสี

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

วัน

เวลา

สถานที่

อาทิตย์

10.00 - 18.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5