ประวัติแพทย์

พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา     :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551

วุฒิบัตร       :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาระบบทางเดินอาหารไทย เมื่อปี พ.ศ. 2560

-  ได้รับประกาศนียบัตรโรคระบบทางเดินอาหารและโตรวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2560


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร