ประวัติแพทย์

นพ.ณรงค์ฤทธ์ ขุนภักดี

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554

-  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2558


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

16.00 – 19.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร