ประวัติแพทย์

นพ.ณรงค์ฤทธ์ ขุนภักดี

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554
  •   ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

16.00 – 19.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร