ประวัติแพทย์

นพ.คามิน หริณวรรณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2556

-  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

ศุกร์

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร