ประวัติแพทย์

นพ.คามิน หริณวรรณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  •   ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 

วัน

เวลา

สถานที่

ศุกร์

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร