ประวัติแพทย์

นพ.ธนาวุฒิ วรุณโชติกุล

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคเลือด

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา     : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก Lyceum Northwestern University, Philipping เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร       : 

-  ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2557


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

09.00 – 17.00 น.

เคาน์เตอร์ ศัลยกรรม 2

ศุกร์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2