ประวัติแพทย์

พญ.อังสนา โสดาบรรลุ

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553

-  ได้รับวุฒิบัตร ด้านกุมารเวชศาสตร์จักษุวิทยา จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสหรัฐอเมริกา เมือปี พ.ศ. 2558 - 2560

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ

อังคาร

08.00 – 13.00 น.

คลินิกจักษุ

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

คลินิกจักษุ

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกจักษุ