ประวัติแพทย์

ทพญ.อุษณีย์ เสนาสุข

สาขาเฉพาะทาง : ทันตแพทย์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบทันตกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร      : 

-  ได้ประกาศนียบัตรคณะกรรมการทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกทันตกรรม

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกทันตกรรม

ศุกร์

08.00 – 14.00 น.

คลินิกทันตกรรม

เสาร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม