ประวัติแพทย์

พญ.เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหลอดเลือดในประเทศไทยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาไตวิทยาคณะแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554