ประวัติแพทย์

นพ.ไววุฒิ แสงพานิชย์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากสถาบันออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2542


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

09.00 – 11.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3

พุธ

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

เสาร์

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม