ประวัติแพทย์

นพ.พิชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา          :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา     : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2522

วุฒิบัตร       :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2528


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

09.00 – 15.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม