ประวัติแพทย์

พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรอายุศาสตร์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2556

-  อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมจากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พุธ

07.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

พฤหัสบดี

09.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม

อาทิตย์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม​