ประวัติแพทย์

พญ.แอนน์ ตันติพินธวัตร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา         :  อังกฤษ, จีน, ไทย

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคประจำบ้าน จากวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนาวิกโยธินธรรมาธิราช

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

11.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

อังคาร

11.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

17.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

11.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

ศุกร์

12.00 – 17.00 น.

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

เสาร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2