ประวัติแพทย์

นพ.ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร      :  

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

13.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

พุธ

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

พฤหัสบดี

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

ศุกร์

12.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

อาทิตย์

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1