ประวัติแพทย์

พญ.ลักขณา หิรัญ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2536

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 17.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

ศุกร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4