ประวัติแพทย์

พญ.ลักษณา ศิริรักษากุล

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวช จากวชิรพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2546


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

12.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

เสาร์

09.00 – 12.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์

08.00 – 14.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4​