ประวัติแพทย์

พญ.สุขฤทัย นิสารัตนพร

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  อังกฤษ, จีน, ไทย

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2550

-  ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปีพ.ศ. 2551


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พุธ

09.00 – 20.00น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

ศุกร์

09.00 – 18.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

เสาร์

09.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์

09.00 – 12.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4