ประวัติแพทย์

พญ.กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556

-  ได้รับวุฒิบัตร อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อังคาร

08.00 –  17.00  น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

ศุกร์

08.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4
คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

เสาร์

08.00 –  14.00  น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4