ประวัติแพทย์

พญ.วรารัตน์ ณีรัตนพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วยเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร  :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2548

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.30 – 19.30 น.

คลินิกกุมารเวช

อังคาร

08.30 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช

พุธ

08.30 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช

พฤหัสบดี

08.30 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช

ศุกร์

08.30 – 12.00 น.

คลินิกกุมารเวช

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช​