ประวัติแพทย์

นพ.สุขอนันต์ อร่ามแสงเทียนชัย

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

                  :  แพทย์ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

สถานที่จบ  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556

-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1