ประวัติแพทย์

นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

                  : แพทย์ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบคณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร  :  

-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พุธ

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1