ประวัติแพทย์

นพ.ธนพงษ์ อิทธิจารุกุล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

                  : แพทย์ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช) เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2559

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น

อายุรกรรม ชั้น 1

พุธ

08.00 – 15.00 น.

15.00 – 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

อายุรกรรม ชั้น1

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น

อายุรกรรม ชั้น 1

เสาร์

08.00 – 17.00 น

อายุรกรรม ชั้น 1