ประวัติแพทย์

นพ.ธนพงษ์ อิทธิจารุกุล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

                : แพทย์ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช) เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

วุฒิบัตร  : 

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2559

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

15.00 – 20.00 น

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

พุธ

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

พฤหัสบดี

-

-

ศุกร์ 15.00 – 20.00 น. ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

เสาร์

15.00  – 20.00 น

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

อาทิตย์

-

-