ประวัติแพทย์

นพ.กิติพร อังคะสุวพลา

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2539

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2541

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พฤหัสบดี

08.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

ศุกร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

เสาร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ