ประวัติแพทย์

พญ.พิตราพัต ทิพยใจเอื้อ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

  • ได้รับประกาศนียบัตรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2558

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์ 08.00 – 17.00 น. คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2