ประวัติแพทย์

พญ.พิตราพัต ทิพยใจเอื้อ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

 

ภาษา       :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา   : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร     :

-  ได้รับประกาศนียบัตรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2558


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2