ประวัติแพทย์

พญ.อุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543


 

วัน

เวลา

สถานที่

อาทิตย์

08.00 – 14.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ