ประวัติแพทย์

นพ.เสมชัย เพาะบุญ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2545


 

วัน

เวลา

สถานที่

ศุกร์

13.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ