ประวัติแพทย์

นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  คณะแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาบรรเทาทุกข์และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เมื่อปี พ.ศ. 2556


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

17.00 – 22.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU

เสาร์

07.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU​