ประวัติแพทย์

พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  คณะแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาบรรเทาทุกข์และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU

เสาร์

09.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2และ ICU​