ประวัติแพทย์

นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

 

ภาษา

          ไทย, อังกฤษ, จีน, ลาว

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2518

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ พ.ศ.2558
     

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร ,พฤหัสบดี ,อาทิตย์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2