ประวัติแพทย์

นพ.หะริน ศรีจุดานุ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ, กัมพูชา

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี พ.ศ.2551

 

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ปี พ.ศ.2557

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

09.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2