ประวัติแพทย์

พญ.อลิษา วีระพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า พ.ศ.2558
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาต้อหิน จากโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า พ.ศ.2561

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

อังคาร

08.00 – 13.00 น.

16.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

พุธ

-

-

พฤหัสบดี

-

-

ศุกร์

-

-

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

อาทิตย์

08.00 – 19.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5