Image

ภาพกิจกรรมวันครบรอบ 20ปี โรงพยาบาลวิภาราม

ณ โรงพยาบาลวิภาราม ในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน รพ.วิภาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกตรวจสุขภาพ ประกันสังคม (ชั้น1) โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2184

อ่านเพิ่มเติม
Image

20ปี วิภารามรวมใจ...ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 1429

อ่านเพิ่มเติม