การปฎิบัติตัวหลังผ่าตัด

การหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และให้ผู้ป่วยทำให้ได้ก่อนผ่าตัด