EMPLOYMENT APPLICATION FORM

เรียน ผู้สมัครงานทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือการสมัครงานให้ส่งประวัติส่วนตัวทาง
E-mail : [email protected]
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่…
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 4075 – 4079 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445

Add Your Heading Text Here

คนสมัครงาน

กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data


2. ประวัติการศึกษา / Education Background


3. ประวัติการทำงาน – ฝึกงาน / Working – Training Experience

ประวัติการทำงานล่าสุด


4. ความสามารถและทักษะพิเศษ / Ability and Special Skill

ความสามารถทางภาษา Language Ability (ไม่รวมภาษาไทย)


5. แนบเอกสารเพิ่มเติม/ Upload resume