image
แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

ทีมแพทย์ แผนกกุมารเวช

 

แผนกกุมารเวช

     โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น(อายุ 15 ปี)โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้แก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีนที่แผนกเด็กดี โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

     กรณีที่ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความสูง เราจะมีกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ แผนกความสูง เปิดให้บริการโดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ ก็จะมีกุมารแพทย์ดูแลให้  

     กรณีที่เด็กเจ็บป่วย เราจัดให้มีกุมารแพทย์ทั้งในและนอกเวลา ดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     แผนกกุมารเวช  โทร.  0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ  2417 - 2418

     เคาน์เตอร์พัฒนาการเด็ก    ต่อ 2418

     เคาน์เตอร์เด็กดี (Vaccine)  ต่อ 2415 - 2416

     ARI  clinic  ไข้ ไอ เจ็บคอ เด็ก  ต่อ 2438 - 2439