image
วิภาราม อ่อนนุช เวชกรรม

วิภาราม อ่อนนุช เวชกรรม

ทีมแพทย์ วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

การบริการของวิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

  •  เวชปฏิบัติทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น
  •  โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิต, ไขมันในเลือดสูง
  •  บริการล้างแผล, ตัดไหม
  •  บริการตรวจสุขภาพประกันสังคม
  •  บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  •  บริการตรวจสุขก่อนเข้างาน
  •  บริการตรวจสุขประกอบการทำใบขับขี่
  •  บริการฉีดวัคซีนทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่, ปอดอักเสบ, งูสวัด, อีสุกอีใส

โปรแกรมตรวจสุขภาพ วิภารามอ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

โปรแกรมตรวจ Drive in Covid-19 Test