image
ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย 

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภาราม เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย
แบบครบวงจร ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

 

             ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วย โดยอาจแบ่งได้ ดังนี้ 

  • โรคทั่วไป (General Diseases)  เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไข้หวัด เป็นต้น
     
  • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด, จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
     
  • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)  เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

การบริการ ในศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

        1. บริการ Wellness 

         - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

         - ตรวจสุขภาพประจำปี

         - ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

         - ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

         - ตรวจสุขภาพประกอบการให้วัคซีนป้องกันโรค

        2.  บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย

         - โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

         - โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ

         - โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
​     
        3. การตรวจสุขภาพนอกสถานที่

         - ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามสวัสดิการและตามความเสี่ยง

         - การตรวจสุขภาพด้วยอุปกรณ์ทางอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล

                 * ตรวจสมรรถภาพปอด

                 * ตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย

                 * ตรวจคัดกรองการได้ยินทางอาชีวอนามัย

         - บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

         - บริการเดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อหาความเสี่ยงจากการทำงานโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

         - บริการตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้ามาทำงาน (Return to work assessment)

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

       ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 3100-3101  (เวลาทำการ 07.00 - 17.00 น.)

       บริการตรวจนอกสถานที่          โทรศัพท์ 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ  4061-4066    (เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.)