ประวัติแพทย์

พญ.พรนิภา เพ็ชร์กล้า

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคเลือด

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

การศึกษา : 

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี 2556

วุฒิบัตร : 

ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อปี 2562

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2www.finebags.cn

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2