ประวัติแพทย์

กภ.กฤติยา เรืองชัยพัฒนากุล

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ