ประวัติแพทย์

นพ. สุขอนันต์ อร่ามแสงเทียนชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2556
  • ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี รุ่นที่ 18