ประวัติแพทย์

พญ.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2562

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พุธ

13.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พฤหัสบดี

08.00 – 14.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5