ประวัติแพทย์

พญ. กอบกาญจน์ งามศรีโสภณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

panerai replica watches www.paneraiswissclone.info

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2563 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

13.00 – 16.00 น. 

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

-

-

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 –16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร