ประวัติแพทย์

พญ.อังสนา โสดาบรรลุ

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553
  •   ได้รับวุฒิบัตร ด้านกุมารเวชศาสตร์จักษุวิทยา จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสหรัฐอเมริกา เมือปี พ.ศ. 2558 - 2560

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 –13.00 น.

09.00 –12.00 น.

16.00 –20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์

คลินิกจักษุ ชั้น 5

อังคาร

08.00 –13.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

พุธ

08.00 –13.00 น.

13.00 –16.00 น.

16.00 –20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์

คลินิกจักษุ ชั้น 5

พฤหัสบดี

08.00 –15.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

11.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5