ประวัติแพทย์

พญ.สิรินิตย์ สุทธิบดี

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเลเซอร์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544 

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขา ประกาศนียบัตร ตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง เมื่อปี พ.ศ. 2553 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกผิวหนัง

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกผิวหนัง

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกผิวหนัง

เสาร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกผิวหนัง