ประวัติแพทย์

ทพญ.อุษณีย์ เสนาสุข

สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบทันตกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร      : 

-  ได้ประกาศนียบัตรสาขากรรมการทันตกรรมหัตถการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม

ศุกร์

09.00 – 12.00 น.

คลินิกทันตกรรม

เสาร์

09.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม