ประวัติแพทย์

นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

สาขาเฉพาะทาง : จิตเวชศาสตร์

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2520

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

วัน

เวลา

สถานที่

พุธ

09.00 – 16.00 น.

17.00 – 20.00 น.

คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์

คลินิกจิตเวช

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์

เสาร์

09.00 – 14.00 น.

คลินิกจิตเวช