ประวัติแพทย์

นพ.ไพบูลย์ คงเสรีภาพ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

​           -  แพทยศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2554 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

08.00 - 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 14.00 น. คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 20.00 น. คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

          08.00 - 17.00 น.              คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2