ประวัติแพทย์

นพ.เอกชัย กาญจนาคาร

สาขาเฉพาะทาง : ประสาทศัลยแพทย์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2538

วุฒิบัตร : 

- สาขาศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี 2544

- สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2547

- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00–12.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

15.00–18.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

09.00–12.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

เสาร์

09.00–12.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม